Projekt

Engholmsbron
Pågående

Engholmsbron Karlstad

Befintlig bro byggdes 1947 och påvisar skador som påverkar den långsiktiga bärigheten på bron. Anläggandet av ny bro innebär dels utrivning av befintlig bro och

Läs mer »
Pågående

Genomfart Hofors

E16 skall byggas om i sin helhet genom Hofors. Innefattar byggnation av två cirkulationsplatser, VA-arbeten, ny gatubelysning, kantstensarbeten, nya vägöverbyggnader, byggnation av två busshållplatser, urgrävning

Läs mer »
Pågående

Avabron

Byggnation av ny bro över Testeboån med anslutande vägar. Projektet innefattar även VA, kabelarbeten, busshållplats, rivning av den gamla Avabron samt planteringar.

Läs mer »
Bild kommer snart
Pågående

VA-utbyggnad, Sionsvägen

Projektet avser anläggande av kommunala vatten- och tryckspillvattenledningarvid Vålan/Sionsvägen i Mora kommun, Dalarnas län. Syftet är att fastighetsägare vid Vålan (Färnäs) och Sionsvägen (Nusnäs) ska

Läs mer »
Pågående

Donsö Hamnanläggning

Objektet avser kajbyte samt att ytan bakom kajen som idag används för vänthallar, cykelparkering, golfbilsparkering samt avlämningsplats för gods även kommer att rustas upp. Befintliga

Läs mer »
Bild kommer snart
Pågående

Gävlehov Västra

Anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA. I uppdraget ingår även schakt- och fyllarbeten för läggande av fjärrvärme, el och belysning.

Läs mer »
Pågående

Keillers Kaj

I samband med förnyelsen och omdaningen av området kring Lundbyvass och Lindholmen har en överenskommelse enligt detaljplanen för Pumpgatan 1-2 träffats med Fastighetskontoret (FK) om

Läs mer »
Inga fler projekt att visa