Keillers Kaj

Projektfakta

Slutkund: Älvstranden utveckling, Göteborgs stad

Projekttid: Mars 2023 – Aug 2023

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Omfattning: Rivning av befintlig och byggnation av ny kaj

Projektbeskrivning:

I samband med förnyelsen och omdaningen av området kring Lundbyvass och Lindholmen har en överenskommelse enligt detaljplanen för Pumpgatan 1-2 träffats med Fastighetskontoret (FK) om att renovera Keilles kaj. Detta för att möjliggöra för att anlägga en park vid vattnet samt senare en ny färjehållplats för Älvsnabben. Området strax innanför kajen omfattas av allmän platsmark vilken förvaltas av Park och Naturförvaltningen och har nyligen omfattats av stabiliseringsåtgärder. Projektet omfattar rivning och ombyggnad av del av kajen för att bland annat möjliggöra en angöring av en flytbrygga för färjans angöring. Arbetsmässigt går projektet ut på att riva befintlig kaj samt pålning och gjutning av balkar med överliggande trädäck på stålstomme.

Status:

Se fler
eller