admin

Genomfart Hofors

E16 skall byggas om i sin helhet genom Hofors. Innefattar byggnation av två cirkulationsplatser, VA-arbeten, ny gatubelysning, kantstensarbeten, nya vägöverbyggnader, byggnation av två busshållplatser, urgrävning av svag undergrund, sanering av förorenade massor mm. Omfattande trafikanordningar med hänsyn till stor trafikmängd.

Råtorp-Färjestad GC-bro

Råtorp Färjestad GC-bro

Objektet avser byggnation av ny gång- och cykelbro över Klarälven. Bron kommer att ha en längd om cirka 290 m.

Bro över Testeboån

Bron över Testeboån

Renovering och förstärkning av järnvägsbro överTesteboån i Gävle. Rivning av spår och gångbryggor, ommålning av bron, byte av lagerbultar, omfogning och justering av brostöd, montering av nya bromsförband samt nytt skyddsräcke.

Stora Lissbrändan

Lissbrändan

Entreprenadarbeten för nybyggnad av infrastruktur för nytt bostadsområde Stora Lissbrändan i Rättvik. Arbetena består huvudsakligen av VA, gator, GC-vägar, fjärrvärme, bredband, el, belysning och asfalt.

Söderhamnsporten Etapp 1

Utförande av en cirkulationsplats till befintlig genomslagsgatasamt två lokalgator med en GC-väg. Arbetet innefattar även åtgärder i mark fördagvattenhantering och justering av befintlig samt ny belysning.

Överföringsledning Österbybruk-Alunda

Överföringsledning Österbybruk-Alunda

Anläggande av en ca 8 km lång vattenledning, dimension 180 mm. Projektet omfattar bland annat avverkning av skog, jord- och bergschakt, styrd borrning, stum- och muffsvetsning av PE-ledning, förläggning av vattenledning samt fyllnings- och återställningsarbeten.

Byggnation av ställverkshus i Sickla

Byggnation av ställverkshus i Sickla

Projektet omfattade bland annat spårnära arbeten, jord- och berg-schakt, grundläggningsarbeten, betongarbeten, montage av prefabelement, husbyggnation samt installationsarbeten.

Kaj mellan Kungsbron och Rådmansbron

Kaj Gävle

Reparation av kajen längs Gavleån i centrala Gävle. Projektet omfattar bland annat schakt, pålning, spont, undervattensarbeten, betongarbeten, fyllningsarbeten, finplanering samt asfaltering.

Tunadalsspåret Sundsvall

Förstärkningsåtgärder för nytt dubbelspår i Sundsvall tillhörande Tunadalsspåret. Projektomfattning: Bankpålning med träpålar ca 1250st samt spont med hammarband för nytt brostöd.