Clara

Keillers Kaj

I samband med förnyelsen och omdaningen av området kring Lundbyvass och Lindholmen har en överenskommelse enligt detaljplanen för Pumpgatan 1-2 träffats med Fastighetskontoret (FK) om att renovera Keilles kaj. Detta för att möjliggöra för att anlägga en park vid vattnet samt senare en ny färjehållplats för Älvsnabben. Området strax innanför kajen omfattas av allmän platsmark […]

Gävlehov Västra

Bild kommer snart

Anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA. I uppdraget ingår även schakt- och fyllarbeten för läggande av fjärrvärme, el och belysning.

Donsö Hamnanläggning

Objektet avser kajbyte samt att ytan bakom kajen som idag används för vänthallar, cykelparkering, golfbilsparkering samt avlämningsplats för gods även kommer att rustas upp. Befintliga vänthallar och beläggning kommer bytas ut, nya cykelställ och nya linjer för parkering anordnas samt att ett väderskydd för gods anordnas. För att skapa ytterligare yta kommer en flytbrygga byggas […]

Rörbroar Gävle

Objektet avser utbyte av två rörbroar, Axmar bruk bro och Hagsta bro inomGävleborgs län, längs väg 583 med avropad option på Maråker bro.