Anna

VA-utbyggnad, Sionsvägen

Bild kommer snart

Projektet avser anläggande av kommunala vatten- och tryckspillvattenledningarvid Vålan/Sionsvägen i Mora kommun, Dalarnas län. Syftet är att fastighetsägare vid Vålan (Färnäs) och Sionsvägen (Nusnäs) ska få tillgång till det kommunala VA-nätet vilket innebär en förbättring av närmiljön i området.

Avabron

Byggnation av ny bro över Testeboån med anslutande vägar. Projektet innefattar även VA, kabelarbeten, busshållplats, rivning av den gamla Avabron samt planteringar.